17 jun 2013 14:28

Belangrijke doorbraak inzake erfenissen!

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens zijn tevreden met de belangrijke doorbraak die inzake erfenissen wordt gerealiseerd.

De relatie tussen de FOD Financiën en de notarissen wordt in het kader van de administratieve stappen m.b.t. erfenissen vereenvoudigd via een webservice. Deze operationele webservice maakt het mogelijk voor de ontvangers van de registratie van de FOD Financiën om het centrale register van testamenten (CRT) rechtstreeks te raadplegen.

Ter herinnering

Het centrale register van testamenten is een databank die door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) wordt beheerd en door de notarissen van België wordt gevoed. In de databank worden de verscheidene authentieke, onderhandse (kenbaar gemaakt na of vóór het overlijden) of internationale testamenten, contractuele erfstellingen en giften tussen echtgenoten van toekomstige goederen, … van een erflater elektronisch opgeslagen.

Sinds 1 september 2011 kan elke burger nadat het overlijden van de erflater wordt aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden, bij zijn notaris of – in het kader van een aanvraag tot een attest van erfopvolging – bij een ontvanger van de registratie van de FOD Financiën de informatie over het bestaan van een testament gratis ontvangen.

Om deze informatie te raadplegen dienden de ontvangers van de registratiekantoren van de FOD Financiën per mail via de eSUCC-toepassing contact op te nemen met de dienst die bij de KFBN het CRT beheert om zo aan de burger (erfgenaam van de overledene) een attest van erfopvolging te kunnen afgeven. De ontvanger van het registratiekantoor kan immers enkel een attest van erfopvolging afleveren indien er geen dergelijke uiterste wilsbeschikking bestaat.

Een webservice om het CRT rechtstreeks te raadplegen

“We wensten de bestaande communicatiewijze tussen de FOD Financiën en de authentieke bron CRT te vereenvoudigen en te verbeteren” verklaarden de Ministers Chastel en Geens.

Binnen de bestaande communicatiewijze (via uitwisseling van mails) moest voor heel wat verzoeken een bediende van de KFBN die de zoekopdracht uitvoert, onnodig handmatig tussenkomen om per mail te antwoorden dat er voor de overleden persoon geen testament bestaat. Er wordt immers op +/- 95% van de verzoeken geantwoord “zonder testament of gelijkgesteld”.

Deze uitwisseling van mails zal door de beveiligde webservice geïntegreerd in eSUCC met een bijna onmiddellijk antwoord vervangen worden. Dit antwoord zal de naam van de notaris die het testament in bewaring heeft, de datum en het type van het eventuele testament bevatten. Er is dus geen tussenkomt van een bediende van de KFBN meer vereist. De dienst zal bij het Rijksregister navraag doen om de aangifte van het overlijden van de erflater bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te controleren, voordat het verzoek naar het CRT wordt toegezonden.

Een langverwachte vereenvoudiging !

Olivier Chastel : “De burgers verwachten deze vereenvoudiging want zo zal het attest van erfopvolging sneller door de administratie worden afgeleverd waardoor de bankrekeningen ook sneller zullen kunnen worden gedeblokkeerd”.

Koen Geens: “ Dit is opnieuw een voorbeeld van een klantvriendelijke en moderne overheid. Het is goed dat mensen in die voor hen toch moeilijke periode door middel van het consulteren van één website gemakkelijker aan de gewenste informatie geraken”.