17 jul 2014 18:42

Belgische federale overheid ontvangt eerste elektronische factuur

De federale overheid heeft op 8 juli 2014, op initiatief van Minister Olivier Chastel en Staatssecretaris Hendrik Bogaert, haar eerste 'zuiver elektronische factuur' succesvol ontvangen. Het betreft dus geen eenvoudige PDF-factuur, maar wel een factuur waarvan de factuurgegevens volgens een UBL-standaard (Universal Business Language) aan de overheid worden overgemaakt. Hierdoor wordt de verwerkingstermijn substantieel ingekort wat onmiskenbare efficiëntie-voordelen biedt, zowel voor de overheid als de leverancier.

Deze eerste factuur werd door Electrabel verstuurd via ‘Mercurius’, een uniek en gecentraliseerd e-facturatie platform. De elektronische facturen die de overheid via dit platform ontvangt, worden bovendien automatisch geïntegreerd in Fedcom, het boekhoudsysteem van de federale overheidsdiensten.

Hiermee is de pilootfase van dit e-invoicing project, dat werd gebaseerd op het E-prior platform van de Europese Commissie en wordt beheerd door Fedict, officieel van start gegaan. Momenteel kunnen een aantal leveranciers digitale facturen sturen naar drie federale overheidsdiensten (FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en de Kanselarij). Na evaluatie van deze pilootfase zal het project geleidelijk worden uitgebreid naar andere federale departementen en leveranciers.

Om het werk van de leveranciers te vergemakkelijken, werd eveneens een protocol ondertekend met de verschillende gewesten om bedrijven toe te laten dit unieke toegangspunt te gebruiken voor eender welk beleidsniveau. Voor bepaalde leveranciers die weinig facturen versturen (KMO’s,…) werd een portaal ontwikkeld waarlangs ook zij hun elektronische facturen kunnen sturen.

Dit initiatief werd genomen om de doelstellingen van de Europese Commissie te behalen, met name om tegen 2020 van elektronische facturatie de meest gebruikte facturatiewijze in Europa te maken. Volgens een Europese studie zou een massale overstap naar e-facturering binnen de lidstaten van de EU immers leiden tot aanzienlijke economische voordelen. Zo wordt geschat dat de overschakeling van papieren naar elektronische facturen in zes jaar tijd ongeveer 240 miljard euro besparingen zal opleveren.

In België wordt de administratieve lastendaling, die jaarlijks kan worden gerealiseerd indien alle facturen elektronisch zouden worden opgestuurd en verwerkt, geraamd op +/- 3,5 miljard euro. De promotie en aanmoediging van e-facturatie is ook essentieel voor de realisatie van de door de verschillende regeringen geformuleerde doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging.

Op ongeveer 1 miljard facturen in 2013:

  • werd 33,44% naar ondernemingen gestuurd via elektronische weg ten opzichte van 15,61% in 2011 en 22,52% eind 2012 wat dus neerkomt op een vermeerdering met 114,22% sinds eind 2011
  • werd 31,88% van de facturen verstuurd via elektronische weg naar burgers ten opzichte van 12,63% in 2011 en 18,5% eind 2012 wat dus neerkomt op een vermeerdering met 152,41% sinds eind 2011.

Volgens Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging, Olivier Chastel is “de succesvolle werking van het e-invoicing systeem een belangrijke stap naar de vereenvoudiging en modernisering van onze overheidsdiensten. Dat betekent meer efficiëntie van de overheidsdienst, een betere opvolging en controle van de uitgave en tijdige betalingen aan de ondernemingen.”

Hendrik Bogaert, Staatssecretaris van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten: “De keuze van de overheid voor elektronische facturatie creëert een win-win voor zowel overheid als bedrijven. Via e-invoicing bespaart de overheid op haar werkingskosten en voor ondernemingen dalen de administratieve lasten. Hiermee versterkt de overheid haar voortrekkersrol op het vlak van digitalisering en geeft ons land op die manier een competitieve boost. Want een efficiënte overheid is een basisvoorwaarde voor een sterke economie.”

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij de Dienst Administratieve Vereenvoudiging: dav@premier.fed.be