01 dec 2021 13:52

België neemt Nationale Veiligheidsstrategie aan

Voor het eerst in de geschiedenis zal ons land over een geïntegreerde Nationale Veiligheidsstrategie beschikken. De Nationale Veiligheidsraad keurde vandaag het nieuwe nationaal veiligheidskader goed. De nieuwe strategie beschrijft tendensen, bepaalt de vitale belangen van België, zet in op het voorkomen van risico's en bedreigingen en zet oplossingen uit.

"De bedreigingen waarmee we als land worden geconfronteerd, worden alsmaar complexer, onder meer door de opkomst van cyberaanvallen en fake news in de afgelopen jaren. Tegelijk bevorderen conflicten aan de Europese grenzen terrorisme en migratiestromen. De COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoezeer de veerkracht van onze structuren op de proef kan worden gesteld. Het is van cruciaal belang dat we over een duidelijke en uitgewerkte visie beschikken die focust de bedreigingen en de risico's voor de vitale belangen van ons land. Deze nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie moet ons voorbereiden op het ergste, ons helpen te anticiperen op gebeurtenissen en ons in staat stellen beter te reageren, wat uiteindelijk onze nationale veerkracht zal versterken", aldus Eerste Minister Alexander De Croo.

Veiligheid in de ruime zin

De nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie definieert zes vitale belangen, die naast de veiligheidsvraagstukken ook de risico's en de uitdagingen van de klimaatverandering omvatten.

  1. De bescherming van de verworvenheden van de democratische staat en zijn gedeelde waarden
  2. De fysieke veiligheid van de burgers en de fysieke integriteit van ons land
  3. De natuurlijke omgeving van ons land
  4. De economische welvaart
  5. De internationale orde
  6. De doeltreffende werking van de Europese Unie

Aangezien België een van de meest open landen ter wereld is en onze visie op veiligheid niet beperkt is tot de verdediging van onze belangen maar ook van de universele waarden, werd geen onderscheid gemaakt tussen interne en externe bedreigingen.

Deze geïntegreerde aanpak biedt een algemeen kader waarbinnen bepaalde werkterreinen nader worden uitgewerkt of kunnen worden ontwikkeld.

Onze krachten op één lijn plaatsen

Het beschikken over een Nationale Veiligheidsstrategie vloeit voort uit de afspraken in het regeerakkoord. Zo'n oefening is een primeur voor ons land.

Er werd een jaar gewerkt om de grote lijnen van deze strategie uit te zetten, waarbij een beroep werd gedaan op het talent en de deskundigheid van de administratie.  

Ook de academische wereld, de privésector en het maatschappelijk middenveld leverden een brede bijdrage om de belangrijkste trends op het vlak van veiligheid, de daarmee samenhangende risico's en bedreigingen en de bestaande of toekomstige oplossingen beter te kunnen omschrijven.

Weerbaarheid op lange termijn

De nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie die de Nationale Veiligheidsraad woensdag heeft goedgekeurd, heeft tot doel een echte veiligheidscultuur te ontwikkelen, waarin een groter bewustzijn van risico's en bedreigingen wordt gekoppeld aan de vrijwaring van onze belangen.

Alle regeringen en organen in de Nationale Veiligheidsraad zullen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. De strategie zal worden gecoördineerd door de Kanselarij van de Eerste Minister.

Er wordt voorzien in een regelmatige evaluatie van deze uitvoering, om de veerkracht van België voortdurend te verzekeren.

Het is ook de bedoeling dat de Nationale Veiligheidsstrategie in haar geheel aan het begin van elke legislatuur opnieuw wordt geëvalueerd.