17 sep 2021 18:46

Benoeming van een Nederlandstalige adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de benoeming van een Nederlandstalige adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Christophe Hessels wordt benoemd tot Nederlandstalige adjunct-commissaris voor een periode van vijf jaar. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.