01 dec 2023 16:15

Benoemingsvoorwaarden voor de griffiers bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de benoemingsvoorwaarden voor griffiers bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen alsook de voorwaarden waar kandidaten voor het mandaat van hoofdgriffier aan dienen te voldoen.

Procedure en benoemingsvoorwaarden voor de griffiers:

De benoemingsprocedure voor de kandidaat-griffiers wordt aangepast om ze efficiënter te laten verlopen. Aangezien het werk van de griffiers complexer, juridischer en veeleisender geworden is, dient het ambt van griffier aantrekkelijker gemaakt te worden voor juristen. De vereiste van vijf jaar nuttige ervaring bovenop een rechtendiploma, blijkt een hinderpaal te zijn om juristen aan te trekken voor de functie. Het voorontwerp schrapt daarom de vereiste van vijf jaar ervaring voor wie houder is van een diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.

Benoeming van de hoofdgriffier:

Het voorontwerp beoogt tevens om het mandaat van hoofdgriffier open te stellen voor werknemers die een betrekking van niveau A uitoefenen bij de federale overheid. Zoals reeds gesteld is de werking van de griffie en dus ook de uitoefening van het mandaat van hoofdgriffier complexer, juridischer en veeleisender geworden. Deze evolutie heeft er, samen met de verhoging van het aantal dossiers, toe geleid dat meer medewerkers werkzaam zijn onder het administratief personeel van de griffie.

Een goede uitoefening van het mandaat van hoofdgriffier vereist een uitmuntende kennis van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, haar procedures en haar werkprocessen, evenals uitstekende organisatorische en leidinggevende capaciteiten.

De huidige voorwaarden voor uitoefenen het van het mandaat van hoofdgriffier sluiten een groep medewerkers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die deze kennis en competenties bezitten uit, zoals bijvoorbeeld het leidinggevend administratief personeel van de griffie van niveau A, de juridische attachés van niveau A, en de coördinatoren van de kamers. Die werken reeds jaren bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en geven leiding aan meerdere medewerkers. Het onder bepaalde voorwaarden openstellen van het mandaat van hoofdgriffier naar alle werknemers van niveau A binnen de federale overheid, tracht deze lacune weg te werken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestigingen de verwijdering van vreemdelingen aangaande de aanstelling van de hoofdgriffier en griffiers bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen