07 feb 2013 15:32

Benoemingswijze van inspecteur-generaal en de adjunct-inspecteur-generaal bij de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wijze van benoeming van de inspecteur-generaal en de adjunct-inspecteur-generaal van de geïntegreerde politie vastlegt.

Naast de wijze van benoeming legt het ontwerp ook de bijzondere voorwaarden voor externe kandidaten vast, het statuut tijdens en na het mandaat en het geldelijke statuut. De externe kandidaat moet over een diploma of een getuigschrift van niveau A beschikken en ten minste zes jaar ervaring in management kunnen aantonen of een beroepservaring van ten minste tien jaar hebben die nuttig is voor de functie. Over het ontwerp werd een protocolakkoord gesloten bij het Overlegcomité voor de politiediensten.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de aanwijzing in de mandaten van inspecteur-generaal en van adjunct-inspecteur-generaal, en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent