16 jul 2021 17:54

Bepaling van de minimumvereisten waaraan de energiefacturen en factureringsinformatie moeten voldoen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de minimumvereisten waaraan de energiefacturen en factureringsinformatie moeten voldoen.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en de wijziging van richtlijn 2012/27/EU om te zetten.

Het ontwerp voorziet in:

  • bepalingen omtrent de minimumgegevens die vermeld dienen te worden en op welk document
  • bepalingen met betrekking tot de frequentie waarmee de eindafnemer dient geïnformeerd te worden teneinde meer controle over zijn verbruik te faciliteren ten gevolge betere en frequentere informatieoverdracht
  • bepalingen teneinde de eindafnemer toegang te geven tot aanvullende informatie
  • bepalingen met betrekking tot de verstrekking van informatie over de energiebronnen gebruikt in het kader van elektriciteitsleveringscontracten

Daarnaast worden bijkomende verplichtingen inzake de te vermelden gegevens en de te gebruiken structuur opgelegd met betrekking tot slot- en eindafrekeningen, factureringsinformatie en voorschotfacturen ten aanzien van huishoudelijke en KMO afnemers met de intentie de factuur te vereenvoudigen en het raadplegen van de factuur te faciliteren.

Tot slot bepaalt het ontwerp ook dat het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas wordt opgeheven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.