02 jul 2021 18:04

Bepaling van het verplicht medisch getuigschrift voor een verblijfsaanvraag

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een voorontwerp van wet goed betreffende het medisch getuigschrift dat verplicht moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag om machtiging tot verblijf.

Het voorontwerp heeft als doel de modaliteiten te wijzigen voor het bepalen van het model van standaard medisch getuigschrift, dat moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag tot verblijf ingediend op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Overeenkomstig het advies van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en de Only Once-wetgeving zal het model van standaard medisch getuigschrift niet meer worden bepaald bij koninklijk besluit, maar zal het ter beschikking worden gesteld op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkenen zijn verplicht gebruik te maken van het model dat hun op deze website ter beschikking wordt gesteld. Zo niet is hun verblijfsaanvraag niet ontvankelijk.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de bepaling van het model van medisch getuigschrift dat verplicht moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter