09 jun 2016 16:51

Bepalingen over het personeel belast met de bewaring van de hypotheken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van vervroegde inwerkingtreding vastlegt van titel 3, hoofdstuk 1, van de wet van 18 december 2015 over fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen over het personeel belast met de bewaring van hypotheken.

Titel 3 regelt onder meer de hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders. Dit laat toe om binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën een geïntegreerd documentatiesysteem tot stand te brengen over de onroerende goederen. De hervorming houdt ook in dat de functie van hypotheekbewaarder niet meer zal worden uitgeoefend als openbaar ambtenaar, maar als rijksambtenaar. De contractuele bedienden van de hypotheekbewaarders worden overgenomen door de Federale Overheidsdienst Financiën, met behoud van al hun rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet, een reglementair besluit of hun arbeidsovereenkomst.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag door de ministerraad werd goedgekeurd, houdt een actualisering in van de bestaande reglementaire besluiten, gelet op het nieuwe juridische kader waarbinnen de hypotheekbewaarder en zijn bedienden zullen worden tewerkgesteld. Om het vervullen van de hypothecaire formaliteiten zonder onderbreking te kunnen verzekeren, is het aangewezen om de ambtenaren die ad interim de functie van hypotheekbewaarder vervulden, de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het voorgelegd besluit, ambtshalve te belasten met een hoger ambt in de klasse A4, waaraan de functie van hypotheekbewaarder is verbonden.

Het ontwerp wordt aan de syndicale onderhandelingen en aan het advies van de Raad van State voorgelegd.