28 apr 2017 17:59

Bepalingen over "mystery shopping" door controleambtenaren van de Economische Inspectie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt bij welke inbreuken de ambtenaren van de Economische Inspectie bevoegd zijn om een onderneming te benaderen door zich voor te doen als potentiële cliënten zonder zich kenbaar te maken.

In het kader van de opsporing en vervolging van inbreuken op de economische reglementering beschikken de betrokken controleambtenaren over verschillende bevoegdheden, zoals het opvragen van documenten, het toegang (laten) krijgen tot lokalen, de monstername en de inbeslagname van goederen. Bepaalde inbreuken op de economische reglementering kunnen echter moeilijk of niet vastgesteld worden met de gebruikelijke opsporingsmogelijkheden. Het gaat om inbreuken waarbij de betrokken onderneming anders zal handelen wanneer ze op de hoogte zijn dat er sprake is van een controle. 

Belangrijk om op te merken is dat de ambtenaren, zoals bij het uitoefenen van al hun bevoegdheden, ook hier het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel respecteren. De bevoegdheid kan bovendien enkel worden uitgeoefend indien het voor de uitoefening van het toezicht noodzakelijk is om de reële omstandigheden die gelden voor gewone cliënten of potentiële cliënten te kunnen vaststellen. De techniek van mystery shopping is in principe een laatste middel indien de vaststellingen niet op een andere manier kunnen gebeuren.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inbreuken op het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten waarvoor de in artikel XV.2 bedoelde ambtenaren de bevoegdheid hebben de onderneming te benaderen door zich voor te doen als cliënten of potentiële cliënten