02 dec 2016 16:57

Bepalingen van bijkomende bescherming voor bepaalde bijzondere deposito's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed om de bepalingen van bijkomende bescherming voor verschillende bijzondere deposito's vast te leggen.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt het bedrag, de modaliteiten en de toepassingsvoorwaarden vast voor de bijkomende bescherming, zoals voorzien in de bankwet in navolging van de Europese richtlijn inzake depositogarantiestelsels*. 

De bescherming door het Garantiefonds bedraagt meer dan 100.000 euro voor bijzondere deposito's die tot de volgende categorieën behoren: 

  • deposito’s die voortvloeien uit een onroerendgoedtransactie die betrekking heeft op een particuliere woning
  • deposito’s die voortkomen uit een uitkering in kapitaal en interesten en die verband houden met een levensgebeurtenis van de deposant: het pensioen, het overlijden met uitsluiting van de erfenis, het ontslag of de invaliditeit
  • deposito’s die voortkomen uit de betaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen die toegekend worden aan slachtoffers van misdrijven of gerechtelijke fouten

Het gaat in deze gevallen om een verhoogdebescherming geldig voor zes maanden vanaf de dag waarop het geld gecrediteerd is op de bankrekening.

*Richtlijn 2014/49/EU van het Europese Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels

Ontwerp van het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 382, tweede lid, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen