30 nov 2012 18:17

Beroep bij de Raad van State tegen beslissingen van de Commissie voor het Bank- en het Financiewezen

De versnelde procedure voor beroepen bij de Raad van State tegen beslissingen van de Commissie voor het Bank- en het Financiewezen wordt uitgebreid tot de beslissingen van de Nationale Bank van België. De procedure wordt eveneens vereenvoudigd. De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere een koninklijk besluit goed dat de versnelde procedure regelt.

Om de rechtszekerheid te garanderen wordt de versnelde procedure bij de Raad van State uitgebreid tot de beslissingen van de Nationale Bank van België (NBB)*. De wijziging is het gevolg van de hervorming van het toezicht op de financiële sector door het kb van 3 maart 2011. De voormalige Commissie voor het Bank- en het Financiewezen (CBFA) werd omgevormd tot de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Bovendien werden een aantal bevoegdheden zoals het individueel prudentieel toezicht op de actoren in de financiële sector, die cliëntgelden mogen aanhouden, van de CBFA overgedragen naar de NBB.

Ook de procedure wordt eenvoudiger. De verzoeker moet niet langer aan het directiecomité van het CBFA of nu de FSMA vragen om de betwiste beslissing in te trekken of te wijzigen voor hij een beroep instelt bij de Raad van State. Deze verplichting is namelijk overbodig geworden. 

koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 15 mei 2003
*opgesomd in art. 36-22 van de wet van 22 februari 1998 houdende haar organiek statuut.