06 dec 2013 19:07

Bescherming van autocar- en touringcarpassagiers

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed over de bescherming van autocar- en touringcarpassagiers. Het voorontwerp zet de Europese verordening over de bescherming van deze passagiers in Belgisch recht om.

De verordening die ook rechtstreekse uitwerking heeft in nationaal recht, wordt op een aantal punten verder omgezet.

Het voorontwerp organiseert de procedure van de  klachtenbehandeling op het vlak van de federale bevoegdheid van het internationaal geregeld vervoer en de sancties voor de onderneming die de vervoersrechten niet nakomt.

De belangrijkste punten zijn:

  • de passagier moet eerst de eerstelijnsklachtenbehandeling bij de vervoerder doorlopen alvorens bij de klachteninstantie aan te kloppen
  • de sanctie voor de vervoerder die de verordening niet nakomt, gebeurt door middel van administratieve geldboetes. De boetes hangen af van de ernst en de draagwijdte van de inbreuk. 
  • de vervoerders krijgen een aanpassingstermijn om zich voor te bereiden op de nieuwe bepalingen voor het omgaan met personen met een handicap

Het voorontwerp wordt aan het advies van de gewesten en aan de Raad van State voorgelegd.

*verordening nr 181/2011 van het Europees parlement en de Raad van 16 februari 2011.

voorontwerp van wet houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004