16 jul 2021 17:54

Bescherming van geclassificeerde informatie en de Publiek Gereguleerde Dienst - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Het voorontwerp wijzigt de wet van 11 december 1998 over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen wat de bescherming van geclassificeerde informatie betreft, om zo ons wettelijk kader in overeenstemming te brengen met de internationale verplichtingen. Het zorgt ook voor een juridisch kader voor de Publiek Gereguleerde Dienst (PRS) van het wereldwijde satellietnavigatiesysteem Galileo (besluit 1104/2011/EU).

Het legaal kader wordt afgewerkt en de bevoegdheden van de NVO inzake geclassificeerde informatie worden verruimd om te voldoen aan de regelgevende kaders van de EU, de NAVO en het ESA. Nieuwe bevoegdheden worden dus toegekend aan de NVO om de bescherming van geclassificeerde informatie ‘in al haar aspecten’ te kunnen uitoefenen, zowel nationaal als internationaal, en niet enkel te beperken tot de veiligheidsmachtigingen.

Een vierde classificatieniveau wordt eveneens ingevoerd: het niveau 'beperkt', dat wordt toegekend wanneer de niet-geëigende aanwending nadelige gevolgen kan toebrengen aan een van de belangen voorzien in artikel 3, §1 van de wet van 11 december 1998.

Het voorontwerp legt de vereiste verplichtingen vast voor bepaalde activiteiten van publiek gereguleerde dienst (PRS), met name toegang voor gebruik van PRS, ontwikkeling en productie van PRS-apparatuur en export van PRS-apparatuur en technologieën. Het vertrouwt de NVO ook bevoegdheden toe van 'Competent PRS Authority' (CPA).

Overgangsbepalingen worden voorzien om te verhinderen dat huidige veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsverificaties en toelatingen verleend niet meer geldig zouden zijn na de inwerkingtreding van deze wet.

Het voorontwerp heeft een advies gekregen van het College van het openbaar ministerie, de Vaste Commissie voor de lokale politie, de Adviesraad van burgemeesters, het Comité R en de Raad van State.

De Nationale Veiligheidsoverheid stelt de nodige ontwerpen van koninklijke uitvoeringsbesluiten op teneinde ze aan de administratieve en budgettaire controle te onderwerpen.