12 sep 2008 15:19

Bescherming van het welzijn van dieren

Toegestane ingrepen bij varkens en kippen

Toegestane ingrepen bij varkens en kippen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren vastlegt in het kader van het nutsgebruik van de dieren of de beperking van de voortplanting van de soort (*). 

Het voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx vervolledigt de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 91/630/EEG van de raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens en richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen. Het ontwerp bepaalt hoe en wanneer de castratie van biggen kan gebeuren en in welke gevallen en bij welk pluimvee het ontbekken togestaan is. 

(*) wijziging van het kb van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.