15 dec 2010 11:08

Beschuttende werkplaatsen

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende werkplaatsen

Aanpassing van de loongrens voor de berekening van de lagelooncomponent in beschuttende werkplaatsen

Gezien de indexaanpassing van het gewaarborgd minimuminkomen van september 2010, wordt de berekening van de lagelooncomponent van de socialezekerheidsbijdragevermindering voor werknemers in een beschuttende werkplaats aangepast. De loongrens die wordt toegepast voor de berekening van de vermindering van werkgeversbijdragen wordt verhoogd tot 6.787,67 euro per kwartaal voor 2011 en tot 6.743,59 euro per kwartaal vanaf 2012.

Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft als doel de verhoging van sociale werkgeversbijdragen ten gevolge van de indexaanpassingen te compenseren. 

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van art 2, 3°, d van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002. Dit koninklijk besluit zal bij het begin van het eerste kwartaal van 2011 in werking treden.