29 sep 2023 16:11

Bestraffing van namaak en piraterij

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele-eigendomsrechten.

Dit ontwerp wijzigt de bepalingen van het uitvoeringsbesluit opdat die verwijzen naar de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en niet naar de bepalingen van de wet van 15 mei 2007 die werden opgeheven. Er werd geen inhoudelijke wijziging aangebracht.

Het besluit bevat ook maatregelen die de vernietiging van in beslag genomen goederen mogelijk maken op kosten de eigenaar van de goederen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2011 tot uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele-eigendomsrechten