07 jun 2013 12:56

Bestrijding van de schijnzelfstandigheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van de paritaire comités voor de landbouw of  het tuinbouwbedrijf.

Het ontwerp past de bestaande criteria, om vast te stellen of er een vermoeden van een band van ondergeschiktheid bestaat, aan de specifieke eigenschappen van de activiteiten in de landbouw of de tuinbouwsector. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de sociale partners en kadert in het regeringsbeleid voor de bestrijding van sociale fraude en schijnzelfstandigheid.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor de landbouw of van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf