01 dec 2015 14:17

Bestuursovereenkomst 2016-2018 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu "one world, one health"

Op 30 november 2015 vond de ondertekening plaats van de eerste bestuursovereenkomst van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Het document omvat de strategische planning van de organisatie voor een periode van 3 jaar, evenals de vertaling van die strategie in operationele doelstellingen voor de periode 2016-2018.

Omdat minister Maggie De Block met Volksgezondheid het grootst aantal bevoegdheden heeft, ondertekende zij het document ook in naam van de andere ministers voor wie de FOD opdrachten vervult. Minister Marie Christine Marghem is bevoegd voor alle activiteiten van de organisatie inzake Leefmilieu, terwijl aan Minister Borsus verantwoording afgelegd wordt voor het domein Voedselveiligheid. Staatssecretaris Bart Tommelein is tot slot bevoegd voor het domein Marien Milieu.
Als Voorzitter van het directiecomité, ondertekende Dr. Dirk Cuypers in naam van de organisatie  de bestuursovereenkomst voor de periode 2016 tot en met 2018.

Vanuit de visie « one world, one health » kiest de organisatie resoluut voor een gezondheids- en milieubeleid dat uitgaat van de onderlinge afhankelijkheid tussen de gezondheid van mensen, dieren en het leefmilieu.

Met de bestuursovereenkomst maakt de FOD haar complexe omgeving bevattelijk in een aantal engagementen en activiteiten gericht op het behalen van de resultaten die haar beleidsverantwoordelijken vooropstellen in het regeerakkoord en in de beleidsplannen.

Om de visie “one world, one health” te vertalen naar slagvaardige strategieën en acties, wil de FOD als overheidsinstelling op een nieuwe manier gaan samenwerken over (lands)grenzen en bevoegdheidsniveau ’s heen. De opgebouwde expertise en sterke traditie op het vlak van overleg zal hierbij de basis vormen voor de organisatie om de rol van beleidscoördinator gezondheid-milieu op het federale niveau met succes te vervullen.

De bestuursovereenkomst omvat per bevoegdheid en operationeel domein de strategische doelstellingen, een risico-analyse, een oplijsting van de kernprocessen en projecten en de resultaatsverbintenissen per werkjaar. Binnen dit kader, kan het management van de organisatie autonoom haar strategie bepalen en de beschikbare middelen inzetten bij het behalen van haar doelstellingen. Tegelijk is de bestuursovereenkomst, die de basis vormt voor de evaluatie van het management, zo een instrument van responsabilisering.

Het document omschrijft verder de interne controle, de jaarlijkse evaluatie en de rapportering aan de bevoegde ministers over de vorderingen in alle projecten. Binnen een strikt budgettair kader, gaat de organisatie in deze bestuursovereenkomst ook een serie engagementen aan inzake efficiëntieverbetering en kostenreductie.

Veel aandacht gaat ook naar de samenwerking met stakeholders en partners zoals de internationale en Europese instanties, de federale en regionale partners, verschillende sectoren uit het bedrijfsleven, belangrijke maatschappelijke actoren, de universiteiten en wetenschappelijke instellingen en natuurlijk de directe klanten van de organisatie en de burgers van ons land.

Het KB van 4 april 2014 legt de wettelijke bepalingen vast waaraan de bestuursovereenkomst moet voldoen.