02 sep 2011 15:57

Betaald educatief verlof

Financiële regels van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2011-2012

Financiële regels van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2011-2012

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de financiële regels vaststelt inzake betaald educatief verlof voor het schooljaar 2011-2012.

Het ontwerp bevat volgende maatregelen:

  • Vanaf 1 september 2011 tot 31 augustus 2012 wordt het brutoloon voor de uren educatief verlof begrensd tot 2.653 euro.
  • De terugbetaling aan de werkgevers wordt verhoogd en beperkt tot een forfait van maximum 21,23 euro per uur educatief verlof voor het schooljaar 2011-2012.
  • Het bedrag van de werkgeversbijdrage blijft op 0,05% vanaf het vierde trimester 2011 tot en met het derde trimester 2012.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.