23 jul 2021 19:50

Betaald educatief verlof 2021-2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

In het kader van de regelgeving inzake het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normale loon. Voor het schooljaar 2021-2022 voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in de begrenzing van het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof op 3.047 euro bruto per maand, wat een stijging met 2% betekent ten opzichte van het bedrag voor het schooljaar 2020-2021.

En betekent dat de 2de aanpassing aan de index van het begrensde normale loon die in het schooljaar 2011-2012 niet doorgevoerd werd, alsnog doorgevoerd wordt.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen