06 jul 2018 16:27

Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen bepaalt van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector voor 2018.

In het kader van de begrotingsopmaak voor 2018 werden in het budget van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) middelen voorzien voor de financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren en gesloten werden in 2005. Concreet gaat het hier om de financiering van het peterschap in de ziekenhuizen (een maatregel voor de overdracht van kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongeren met minder basisopleiding) en om de financiering van bijkomend verlof voor personeelsleden van minstens 50 jaar die niet genieten van de maatregelen inzake eindeloopbaan (telkens de openbare en de private diensten of centra).

Hiertoe dienen door het RIZIV stortingen te gebeuren aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en –diensten en aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wat de openbare instellingen en diensten betreft. Het ontwerp bepaalt de bedragen van deze stortingen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2018