10 jul 2015 16:34

Betaling van overuren in de openbare sector

Op voorstel van de minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.

Conform het regeerakkoord laat het ontwerp toe de overuren uit te betalen in de plaats van de op dit ogenblik voorziene inhaalrust, wanneer er zich onvoorziene  omstandigheden voordoen die dringende maatregelen vereisen. Deze maatregel zal op 1 januari 2016 in werking treden.

Het ontwerp wordt voorgelegd voor syndicale onderhandeling en zal vervolgens voor advies aan de Raad van State worden overgemaakt.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector