27 nov 2020 16:33

Betalingsmodaliteiten van de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Rijksbegroting voor 2020.

De Nationale Loterij is aan de Rijksbegroting een monopolierente verschuldigd die voor het jaar 2020 135 miljoen euro bedraagt. Ze verbindt zich ertoe om de monopolierente in één keer te betalen in de loop van de maand december van het boekjaar waarvoor de rente verschuldigd is.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.