07 nov 2013 18:12

Bevoegde ambtenaren voor GAS-boetes

De ministerraad legt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de criteria voor de ambtenaren vastlegt, die een GAS-boete mogen opleggen of die de inbreuk mogen vaststellen.

De ambtenaar die de GAS-boete mag opleggen en innen, de zogenaamde sanctionerend ambtenaar, is:

  • de gemeentesecretaris
  • een contractueel of statutair personeelslid
  • een personeelslid van het samenwerkingsverband in een gemeente in het kader van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking in het Vlaams Gewest
  • een personeelslid van de samenwerkingsstructuren opgericht volgens wetboek van 22 april 2004 van de plaatselijke democratie en decentralisatie in het Waals Gewest
  • een personeelslid van  de verenigingen opgericht volgens de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
  • een provinciaal ambtenaar aangewezen door de gemeenteraad 

De sanctionerend ambtenaar mag niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf. De sanctionerend ambtenaar moet ook in volle onafhankelijkheid kunnen oordelen, zonder inmenging van buitenaf. Voor de ambtenaren die momenteel belast zijn met de sanctioneringsbevoegdheid is een overgangsmaatregel voorzien. Verder schrijft het ontwerp voor dat de geldboete via storting of overschrijving kan worden geïnd.

Ook de ambtenaren die de inbreuk mogen vaststellen, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

  • ten minste 18 jaar zijn
  • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf
  • een opleiding van 40 uur tijdens ten hoogste 10 dagen volgen bij een opleidingsinstelling
  • een bijkomende opleiding volgen voor de vaststeller van overtredingen inzake stilstaan en parkeren

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatie- en  onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie