22 apr 2005 17:00

Bevordering en bescherming van investeringen BLEU-Pakistan

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (*).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (*).

De overeenkomst is erop gericht de economische samenwerking tussen de betrokken landen te versterken. Ze bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de rechtvaardige en billijke behandeling van investeringen, een vlugge en adequate schadeloosstelling bij onteigening, en de vrije overmaking van inkomsten. Ze voorziet ook in een procedure voor de regeling van de geschillen die kunnen ontstaan tussen een investeerder en het gastland van zijn investering. Ten slotte biedt ze ook de mogelijkheid om beroep te doen op internationale arbitrage. (*) ondertekend te Brussel op 23 april 1998.