27 feb 2015 13:54

Bevordering van de werkgelegenheid en wegwerking van de loonhandicap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over de bevordering van de werkgelegenheid.

Het voorontwerp is bedoeld om de loonhandicap met de drie referentielanden (Frankrijk, Duitsland en Nederland) te verminderen via een wijziging van het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet tot vrijwaring van het concurrentievermogen*. Het geeft uitvoering aan het regeerakkoord, dat bepaalt dat de loonhandicap, die sinds 1996 onophoudelijk is gestegen, tijdens de legislatuur geleidelijk moet worden weggewerkt. Het geeft ook integraal uitvoering aan het sociaal akkoord 2015-2016, dat met de interprofessionele sociale partners werd afgesloten, en aan de laatste punten van de eerste fase in de harmonisering van het statuut arbeiders-bedienden.

Concreet voorziet het voorontwerp:

 • de afgevlakte gezondheidsindex wordt geblokkeerd vanaf maart 2015, zodat de indexsprong van 2% kan worden doorgevoerd
 • elke wettelijke of reglementaire bepaling met betrekking tot de prijsindex verwijst naar de door het voorontwerp bepaalde gezondheidsindex
 • de economische overheidsbedrijven zijn voortaan onderworpen aan de toepassing van de wet van 26 juli 1996
 • er wordt voorzien in strafrechtelijke en administratieve sancties voor werkgevers die de maatregelen voor loonmatiging of de blokkering van de index niet naleven
 • de uitvoering van de reglementering inzake de opleidingsinspanning wordt tijdelijk opgeschort
 • het loonplafond voor de berekening van de vergoeding van arbeidsongevallen wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd met 1,25 %
 • de sociale bijdrage voor pensioenen daalt vanaf 1 oktober 2015 van 13,07% naar 8,31% voor de begunstigden van een rente voor arbeidsongevallen of een rente voor beroepsziekten
 • de ontslagcompensatievergoeding zal ook kunnen worden toegekend aan een werknemer die vóór 1 januari 2014 arbeider was en na 31 december 2013 bediende is geworden
 • er is een alternatieve berekening van de inschakelingsvergoeding voorzien, zodat de werkgever voor werknemers die reeds een arbeidsovereenkomst hadden vóór de inwerkingtreding van het eenheidsstatuut, die vergoeding kan ontvangen; de vergoeding wordt berekend op basis van een opzegging volgens de oude regeling
 • het bedrag van de trimestriële bijdrage voor het vakantiegeld van arbeiders wordt verlaagd
 • de carenzdag wordt volledig afgeschaft in het kader van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
 • het aantal uren dat men op zaterdag mag werken in de bouwsector wordt opgetrokken van 64 naar 96
 • de termijn voor de controle van de genderneutraliteit van de door de paritaire comités opgestelde functieclassificaties wordt verlengd van 31 december 2014 tot 30 april 2015

Het voorontwerp wordt ter advies aan de Raad van State voorgelegd.

* koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 en van de wet van 26 juli 1996 betreffende het concurrentievermogen