19 jul 2013 22:19

Bewijskracht van elektronische documenten van de gezondheidszorg - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt om bewijskracht toe te kennen aan elektronische documenten die onder de toepassing vallen van reglementering van de gezondheidszorg.

Het ontwerp dat minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelt, legt de bepalingen vast die de vervanging van papieren documenten door elektronische regelen zoals de preciese identificatie van de auteur, de integriteit en de datering van het document.

Het ontwerp voert art. 32 van de wet van 21 augustus uit houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform.

Het ontwerp kreeg een positief advies van het Beheerscomité van eHealth-platform, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Het is aangepast aan het advies van de Raad van State.