06 mrt 2015 15:10

Bijdrage financiële sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de bijdragen van financiële instellingen. 

Het voorontwerp van wet wijzigt het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en heeft als doel om een deel van het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen als een deel van de prudentiële kapitalen te beschouwen waarop een vermindering van de aftrek voor risicokapitaal wordt berekend. Die vermindering wordt toegepast volgens een bepaalde volgorde, op de aftrek van vorige verliezen, de aftrek van de definitief belaste inkomsten en de aftrek voor risicokapitaal, zodat elke betrokken vennootschap evenredig bijdraagt.

In het kader van het regeerakkoord werd immers overeengekomen dat de banken en verzekeringen een bijkomende bijdrage dienden te leveren door een bepaling die de aftrek voor risicokapitaal, rekening houdend met de Bazel III en Solvency II akkoorden, beoogt.

Dit voorstel kadert in de eerste belastingverschuiving (tax shift) die in uitvoering is en die een verlaging van de lasten op arbeid realiseert.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 205, § 3, 207, 239/1 en 536 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen betreft