28 okt 2016 17:28

Bijdrage voor machtiging en toelating voor verblijf in België verhoogd

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage verhoogt voor een aantal aanvragen voor machtiging of toelating, om op het Belgische grondgebied te verblijven. 

Volgens de wet van15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dient de aanvrager voor sommige machtigingen en toelatingen, om op Belgisch grondgebied te verblijven, een bijdrage te betalen. De bijdrage dekt de administratieve kosten van de behandeling van de aanvragen. Het ontwerp verhoogt nu deze bijdrage:

  • de bijdrage voor de aanvraag van lang verblijf, ingediend op Belgisch grondgebied of in het buitenland, wordt verhoogd van 215 tot 350 euro
  • de bijdrage voor de aanvraag van gezinshereniging en voor de status als student wordt verhoogd van 160 tot 200 euro

De verhoging dient om de administratieve kosten te dekken, die momenteel op 268 euro per aanvraag worden geschat door het meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging.

Het ontwerp wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen