27 jan 2017 13:30

Bijdrage voor machtiging en toelating voor verblijf in België verhoogd - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage verhoogt voor een aantal aanvragen voor machtiging of toelating om op het Belgische grondgebied te verblijven.

Volgens de wet van15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dient de aanvrager voor sommige machtigingen en toelatingen om op Belgisch grondgebied te verblijven, een bijdrage te betalen. De bijdrage dekt de administratieve kosten van de behandeling van de aanvragen. Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, verhoogt nu deze bijdrage:

  • de bijdrage voor de aanvraag van lang verblijf, ingediend op Belgisch grondgebied of in het buitenland, wordt verhoogd van 215 tot 350 euro
  • de bijdrage voor de aanvraag van gezinshereniging en voor de status als student wordt verhoogd van 160 tot 200 euro

De verhoging dient om de administratieve kosten te dekken, die momenteel op gemiddeld 268 euro per aanvraag worden geschat door het meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging.

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen