18 apr 2013 20:26

Bijdragen voor geneeskundige verzorging voor de militairen in vrijwillige dienst

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de militairen die een vrijwillige militaire dienst vervullen (EVMI) vrijstelt van de aanvullende bijdrage voor geneeskundige verzorging tijdens de zes eerste maanden van hun recrutering. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. 

De militairen die een vrijwillige militaire dienst vervullen (EVMI) ontvangen een soldij tijdens de eerste zes maanden van hun aanwerving. Om te vermijden dat ze tijdens die periode een aanvullende bijdrage moeten betalen om recht te hebben op geneeskundige verzorging beschouwt wordt die periode van zes maanden beschouwd als gedekt door voldoende bijdragen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet  betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de berekening van de aanvullende bijdrage betreft