26 okt 2012 13:04

Bioveiligheidsraad spreekt zich uit over studie van professor Séralini over GGO maïs NK603

De Belgische Bioveiligheidsraad heeft een advies uitgebracht over de studie van de Franse professor Séralini over de mogelijke negatieve langetermijneffecten van het gebruik van de GGO maïs NK603 van Monsanto. De raad concludeert dat deze studie geen nieuwe relevante wetenschappelijke gegevens aanbrengt die een onmiddellijke herziening van de toelating van het gebruik van mais NK603 in dierenvoeders en humane voeding noodzaken.

De Bioveiligheidsraad is het officiële orgaan op nationaal vlak dat bevoegd is voor de risico-evaluatie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). De onafhankelijke experts die de studie hebben geëvalueerd, stelden een aantal tekortkomingen vast in het protocol van de proef, de voorstelling van de resultaten, de statistische analyse, de interpretatie van de resultaten en de redactie van het artikel. Hieruit concluderen zij dat de toelating van GGO maïs NK603 op basis van deze studie niet onmiddellijk moet herzien worden. Dit advies ligt in de lijn van de initiële analyse uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de evaluaties uitgevoerd door de Nederlandse en Duitse adviesorganen voor bioveiligheid. Een definitief standpunt van EFSA over deze studie wordt de komende weken verwacht.

De raad vraagt wel aan EFSA om dringend de huidige richtsnoeren en procedures voor GGO’s te evalueren om eventueel hierin de langetermijnevaluatie beter te integreren.
Meer informatie over dit onderwerp:
- http://www.ogm-ggo.be
- http://www.bio-raad.be

Contactpersoon:

Diederik Standaert:  02 524 73 54 

Eline Rademakers: 02 524 73 83