09 dec 2005 16:00

BIPT

Geldelijke regels voor de gespecialiseerde functies in het BIPT

Geldelijke regels voor de gespecialiseerde functies in het BIPT

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de specifieke geldelijke regels met betrekking tot de graden van de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie die aan gespecialiseerde functies beantwoorden. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. Het ontwerp regulariseert de loonsverhoging van 1% voor de ambtenaren van niveau 1 die binnen de BIPT een gespecialiseerde functie uitoefenen. Het koninklijk besluit van 18 maart 1993 stelt dat de graden van administrateur, adviseur en ingenieur-adviseur overeenstemmen met gespecialiseerde functies. Een tweede koninklijk besluit (*) vermeldt de loonschalen die aan die graden verbonden zijn. De loonschalen zijn identiek aan de loonschalen opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 houdende de bezoldigingsregeling van het personeel van het BIPT. Die loonschalen zijn dus niet zo specifiek als gesteld in artikel 73 van de wet van 21 maart 1991. Bij iedere loonschaalwijziging moeten de beide ontwerpen worden aangepast wegens de verwijzing naar de bedragen. Daarom vervangt het ontwerp in het koninklijk besluit houdende de specifieke geldelijke regels voor de gespecialiseerde functies, de omschrijving van de weddenschalen door vermelding van de bedragen door een verwijzing naar de schaalbenamingen opgenomen in de bijlage bij het koninklijk besluit houdende het geldelijke statuut. Op deze manier hoeft dit besluit niet meer te worden aangepast bij een wijziging van de lonen. Dit ontwerp treedt in werking op 1 januari 2003, datum waarop de loonschalen in kwestie met 1% werden verhoogd. De Raad van State dient zijn advies binnen een termijn van 1 maand te geven.