09 jun 2006 12:25

Bodemsanering tankstations

Verlenging van termijn voor aanvraag om tussenkomst uit het BOFAS-fonds

Verlenging van termijn voor aanvraag om tussenkomst uit het BOFAS-fonds

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat ,het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid diende dit voorstel tot wijziging in met de bedoeling een aantal tekortkomingen uit het bestaande samenwerkingsakkoord weg te werken. In het bijzonder zijn er een aantal vervuilde sites die voor 1 januari 1993 werden gesloten die nooit zouden gesaneerd raken omdat de eigenaars onvermogend zijn of overleden. Het stellen van een hypotheek, uit hoofde van de eigenaar, om te garanderen dat een site gedurende 15 jaar niet zou geëxploiteerd worden als tankstation, leidde in het verleden vaak tot de onmogelijkheid om beroep te doen op het fonds. Dit probleem is nu weggewerkt, de eigenaar dient geen hypotheek meer te stellen maar de vergunningverlenende overheid zal er op toezien dat er gedurende 15 jaar geen exploitatie meer mogelijk is in geval van tussenkomst door Bofas (bodemsaneringsfonds voor tankstations). In geval van verdere exploitatie stelt zich dat probleem niet. In andere artikels wordt ook meer duidelijkheid geschapen onder meer over de wijze van inning die nu nog enkel kan geschieden via tussenkomst van Fapetro. Verder wordt bepaald dat een termijn van zes maand wordt voorzien voor het indienen van nieuwe dossiers, een termijn die aanvangt op datum van publicatie in het Belgisch staatsblad. Bovendien voorziet de wijziging ook in een mandaat voor de Minister in de IBC (Interregionale Bodemsanering Commissie) wat blijkbaar in het verleden over het hoofd werd gezien. Het dossier gaat nu eerst naar een interministeriële raad en daarna wordt het voor advies aan de Raad van State voorgelegd.