11 mrt 2022 16:06

Brexit: inschrijving in het wachtregister van Britse onderdanen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de inschrijving in het wachtregister van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk.

Het dossier houdt verband met de Brexit en het Terugtrekkingsakkoord dat daaromtrent werd afgesloten. Het ontwerp regelt de modaliteiten voor de inschrijving in het wachtregister van Britten die hun recht als grensarbeider hebben uitgeoefend.

Het koninklijk besluit van 24 december 2020 voorziet immers in de inschrijving in het wachtregister van de onderdanen van het VK die vóór het einde van de overgangsperiode hun recht als grensarbeider hebben uitgeoefend in België en van wie de aanvraag voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord ('bijlage 58') werd aanvaard.

Deze inschrijving is noodzakelijk om hen een verblijfsdocument te kunnen uitreiken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inschrijving in het wachtregister van de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigden zijn van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die hun recht als grensarbeider hebben uitgeoefend