13 mrt 2014 17:09

Budgettaire enveloppe voor de verminderingen op de heffingen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de enveloppe vastlegt die toegekend wordt aan de verminderingen die farmaceutische bedrijven kunnen krijgen op de heffingen die verschuldigd zijn op hun vergoedbare geneesmiddelen als zij in onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) investeren.

Het ontwerp legt de jaarlijkse budgettaire enveloppe voor de vermindering van de heffingen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten die aan die bedrijven wordt toegekend, vast op 42 miljoen euro voor de teruggegeven bedragen vanaf 2014.

De toegekende verminderingen mogen echter niet het totaalbedrag van het voor die firma verschuldigde bedrag aan heffingen voor het betrokken jaar overschrijden, noch het plafond van 25% aan investeringen in OOI dat door Europa wordt toegestaan. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994