14 jul 2006 17:00

Cellen duurzame ontwikkeling

Opvolging van de cellen duurzame ontwikkeling in de FOD's en POD's

Opvolging van de cellen duurzame ontwikkeling in de FOD's en POD's

Op voorstel van Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont en Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert nam de ministerraad akte van de voortgang van het project 'cellen duurzame ontwikkeling'. Deze cellen werden in de federale overheidsdiensten (FOD's) en de programmatorische federale overheidsdiensten (POD's) opgericht door het koninklijk besluit van 22 september 2004. Ze hebben onder meer als doel om voor hun departement een ontwerp van actieplan inzake duurzame ontwikkeling 2006 op te stellen. De ministerraad heeft de voogdijministers ermee belast om de voorzitters van de directiecomités aan te moedigen een voltijdse coördinator van de cel duurzame ontwikkeling aan te wijzen en zo spoedig mogelijk het actieplan inzake duurzame ontwikkeling 2006 te laten opstellen. Men bestudeert op dit ogenblik de oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de openbare instellingen van sociale zekerheid, de instellingen van openbaar nut, de federale wetenschappelijke instellingen en de overheidsbedrijven. De ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van bovenvermeld koninklijk besluit van 22 september 2004 met het oog op het toekennen van bijkomende opdrachten aan de cellen.