10 nov 2017 18:30

Centraal aankoopbeleid - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten.

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State en van het college van voorzitters van de federale overheidsdiensten. De aanpassingen houden verband met de indeling in actieve en passieve deelnemers aan de centrale overheidsopdrachten. De actieve deelnemers zijn verplicht deel te nemen, de passieve deelmemers kunnen vrijwillig deelnemen.

Het ontwerp kadert in traject 1 van het redesignprogramma van de federale overheid. Het creëert een
samenwerkingsmodel tussen de federale aanbestedende overheden om de aankopen te centraliseren. De betere planning van de aankopen, een uitgekiende ondersteuning en een sterk digitaal platform zullen bijdragen tot:

  • een grotere effectiviteit en efficiëntie van de aankopen van leveringen en diensten
  • een betere participatiegraad van kmo's bij overheidsopdrachten
  • duurzamere overheidsopdrachten