23 sep 2005 17:00

Chronisch zieken forfait

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) wijzigt, tot uitvoering van art. 37, §16bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).
Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) wijzigt, tot uitvoering van art. 37, §16bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**). Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.

Op 13 mei 2005 beraadslaagde de Ministerraad over een ontwerp van koninklijk besluit dat het voordeel van het forfait chronisch zieken toekent aan de kinderen die recht hebben op de verhoogde kinderbijslag. De bedoeling is het voordeel toe te kennen aan kinderen ook al hebben ze geen percentage van fysieke of mentale ongeschiktheid van 66%, als ze beantwoorden aan de voorwaarde van het minimumniveau van het remgeld (323 euro) dat gedurende twee opeenvolgende jaren wordt opgenomen. Een technische werkgroep onderzocht de impact op de begroting op basis van de gegevens van de Commissie voor Begrotingscontrole van de Rijksdienst voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering. De werkgroep stemde in met het voorstel op voorwaarde dat de Minister van Sociale Zaken vanaf 1 januari 2006 het niveau van het remgeld verhoogt om te kunnen genieten van het het forfait chronisch zieken. De tekst werd aangepast aan het advies van de Raad van State. (*) van 2 juni 1998. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994.