15 apr 2013 19:16

‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ moet verdere pensioenhervormingen voorbereiden

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo stelt samen met minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen, de ‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ in. Deze expertencommissie, samengesteld uit twaalf vooraanstaande experten, krijgt als taak verdere hervormingen voor te bereiden om zo de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels verder te versterken. De Commissie zal in het voorjaar 2014 een rapport opleveren met concrete beleidsaanbevelingen.

De voorbije maanden werd een reeks pensioenhervormingen beslist en in uitvoering gebracht. Daarmee zette ons land eerste belangrijke stappen in het klaarmaken van de Belgische pensioenstelsels voor de vergrijzing, met name het versterken van hun sociale en financiële duurzaamheid in het licht van de toenemende impact van de veroudering. Het is cruciaal dat de hervormingen van de voorbije maanden gevolgd worden door verdere hervormingen.

Om dit grondig voor te bereiden stelt vicepremier en minister van Pensioenen Alexander de Croo samen met minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, in opvolging van de Nationale Pensioenconferentie, de ‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ in.

Taakomschrijving

De Commissie heeft als taak te onderzoeken welke specifieke hervormingen bijdragen aan het verzekeren van de doelmatigheid, de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels op middellange en lange termijn.

De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 zal volledig autonoom en in beslotenheid werken en wordt gevraagd in het voorjaar van 2014 een wetenschappelijk verantwoord eindrapport op te leveren. Dit eindverslag dient een samenhangend en doordacht kader te schetsen waarin specifieke scenario’s worden aangereikt voor verdere hervormingen van de pensioenstelsels. Die scenario’s zullen vervolgens het voorwerp moeten uitmaken van politiek en maatschappelijke debat, niet in het minst met de sociale partners en andere bevoorrechte stakeholders. Dit moet toelaten beslissingen te nemen die hun structurele impact zullen kennen in de periode 2020-2040.

Samenstelling

De ‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ is samengesteld uit twaalf leden die elk over een bijzondere deskundigheid beschikken inzake pensioenen:

 • De heer prof. dr. Jos Berghman, Gewoon hoogleraar, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven
 • De heer Jacques Boulet, Deskundige en afgevaardigd bestuurder, Viaxis
 • Mevrouw prof. dr. Bea Cantillon, Gewoon hoogleraar, directeur Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen
 • De heer prof. dr. Pierre Devolder, Gewoon hoogleraar, l’Institut des Sciences Actuarielles, UCL
 • De heer prof. dr. Jean Hindriks, Gewoon hoogleraar, Center for Operations Research and Econometrics, UCL
 • Mevrouw prof. dr. Ria Janvier, Gewoon hoogleraar, Voorzitter Onderzoeksgroep Management & Bestuur, Universiteit Antwerpen
 • De heer prof. dr. Alain Jousten, Gewoon hoogleraar, HEC-ULG, co-directeur CREPP en Tax Institute
 • Mevrouw Françoise Masai, Voorzitster Studiecommissie voor de Vergrijzing, Vicegouverneur Nationale Bank van België
 • De heer Gabriel Perl, voormalig Administrateur-Generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen
 • De heer prof. dr. Erik Schokkaert, Gewoon hoogleraar, Centrum voor Economische Studiën, KU Leuven
 • De heer prof. dr. Yves Stevens, Hoofddocent, Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven
 • De heer prof. dr. Frank Vandenbroucke, Hoogleraar, Centrum voor Economische Studiën, KU Leuven