20 jul 2004 17:00

Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van het mandaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945.

Het ontwerp verlengt het mandaat van de Commissie voor één jaar, met ingang van 9 september 2004. Het is de bedoeling de schadeloosstellingsaanvragen te behandelen binnen een redelijke termijn. Dit zal de Commissie tevens in staat stellen de behandeling van de aanvragen van personen die ouder zijn dan 70 jaar, m.a.w. zo'n 3.000 aanvragen, af te sluiten ten laatste in mei 2005. Ter herinnering: op 9 september 2003, de uiterste indieningsdatum voor de aanvragen, bedroeg het aantal ingediende aanvragen 5.953, m.a.w. het dubbele van het bij de aanvang geraamde aantal.