28 jan 2022 17:05

COVID-19: aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, in het kader van de COVID-19-pandemie.

Ons land werd en wordt nog steeds zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie, die ook gevolgen heeft voor het teeltseizoen in de land- en tuinbouw. In 2020 werden al crisismaatregelen genomen bij het koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020, met het oog op het aanpassen van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector. Andere maatregelen voor 2021 werden opgenomen in de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

De ontwerpen beogen twee wijzigingen:

  • de eerste wijziging betreft de verhoging van het aantal dagen voor gelegenheidswerk in 2022 van 30 tot 60 dagen per jaar in de landbouwsector en van 65 tot 100 dagen per jaar in de tuinbouwsector
  • de tweede wijziging betreft de 180-dagenregel en is ingegeven door de rechtsonzekerheid waarmee individuele werkgevers die een seizoenswerknemer in dienst willen nemen, momenteel worden geconfronteerd. Om een werknemer met het statuut van seizoenswerknemer in dienst te kunnen nemen, mag die werknemer in de voorafgaande 180 dagen niet in een andere hoedanigheid dan die van seizoenswerknemer in de land- of tuinbouwsector hebben gewerkt. Werkgevers hebben echter geen mogelijkheid om dit te controleren. Daarom is de 180- dagenregel beperkt tot het ondernemingsniveau (in plaats van tot het sectorale niveau), waar de term "onderneming" ook wettelijk is gedefinieerd

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 2/1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders