24 dec 2021 09:15

COVID-19: berekeningsregels van de integratietegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een handicap, Karine Lalieux, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt de negatieve effecten van de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid als gevolg van de coronacrisis te voorkomen door de berekeningsregels van de integratietegemoetkoming te herzien.

Mensen met een integratietegemoetkoming die tijdelijk werkloos zijn, kunnen een negatief effect op hun tegemoetkoming ondervinden omwille van de verschillende vrijstellingen die gelden tussen het arbeidsinkomen en het vervangingsinkomen.

Het ontwerp voorziet erin dat de vrijstelling die geldt voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering bij de berekening van de integratietegemoetkoming wordt gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen, en dit tot en met 31 maart 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming