25 apr 2020 21:45

COVID-19: ondersteunende maatregel voor actieve werknemers en hun werkgevers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor een ondersteunende maatregel voor actieve werknemers en hun werkgevers in het kader van de COVID-19-epidemie.

Het ontwerp beperkt het loonbegrip als basis voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen van werknemers voor de nettovergoedingen voor de 120 bijkomende vrijwillige overuren die tijdens het tweede kwartaal 2020 gepresteerd worden bij werkgevers in de kritieke sectoren. Het heeft uitwerking van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders