14 jun 2020 10:55

COVID-19: opheffing van bepaalde bijzondere maatregelen voor het personeel van de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde artikels van het koninklijk besluit met bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van de federale overheid in het kader van de COVID-19-pandemie opheft op 30 juni 2020.

Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis werden er bijzondere reglementaire maatregelen genomen om de werkingsproblemen in het federaal openbaar ambt aan te pakken in het koninklijk besluit van 22 april 2020. Rekening houdend met de geleidelijke afbouw van de maatregelen en de beperkte duur ervan, heft het ontwerp de bepalingen op over de opschorting van termijnen en procedures, de vergoeding van verplaatsingskosten met de auto en de dienstvrijstelling die werd verleend wanneer telewerken niet mogelijk was, en dit op 30 juni 2020.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen binnen Comité B. Het wordt nadien voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de vijf dagen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19