14 jun 2020 10:55

COVID-19: uitstel van de indiening van de bewijsstukken voor de toelage aan de representatieve vakorganisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een toelage aan de representatieve vakorganisaties voor 2019.

De huidige COVID-19-gezondheidscrisis heeft een impact op het goede verloop van het proces voor de indiening van de bewijsstukken van de toelage vastgesteld op 31 maart van het jaar N+1 voor de betrokken vakorganisaties. Om de rechtszekerheid te garanderen, stelt het ontwerp de datum van de indiening van de bewijsstukken uit tot een latere datum, namelijk 31 juli 2020.

De maatregel treedt in werking vanaf 31 maart 2020.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen binnen Comité A.

Ontwerp van koninklijk besluit tot afwijking van artikel 5, tweede lid van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 betreffende de toekenning van een toelage aan de representatieve vakorganisaties bedoeld in artikel 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19