04 jul 2020 10:40

COVID-19: verlenging van de maatregel in verband met de integratietegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een beperking Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed om de maatregel in verband met de integratietegemoetkoming als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis te verlengen.

Het doel van dit ontwerp van koninklijk besluit is de negatieve effecten van het stelsel van de tijdelijke economische werkloosheid als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis te voorkomen, door de berekeningsregels van de integratietegemoetkoming te herzien. Personen die een integratietegemoetkoming genieten en tijdelijk werkloos zijn, kunnen immers geconfronteerd worden met een negatief effect op hun uitkering omwille van de verschillende vrijstellingen die gelden voor beroeps- en vervangingsinkomens.

De vrijstelling die bij de berekening van de integratietegemoetkoming van toepassing is voor de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt gelijkgesteld met de vrijstelling die van toepassing is voor de inkomens uit arbeid. Deze maatregel geldt enkel voor de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die personen met een beperking als gevolg van de Covid-19-gezondheidscrisis ontvangen. Deze initieel tot 30 juni geplande maatregel wordt nu verlengd tot en met 31 december 2020.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming