18 dec 2021 10:28

COVID-19: verlenging van de maatregel voor uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging, voor het vierde trimester 2021, van de tijdelijke steunmaatregelen voor uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen voor sommige werkgevers.

Bij koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 werd voorzien in de mogelijkheid voor de RSZ om “bijzondere” minnelijke afbetalingsplannen toe te kennen aan werkgevers die getroffen zijn door de sociaaleconomische gevolgen van het COVID-19-coronavirus voor de door de werkgever aangegeven bijdragen. In dit kader worden, in tegenstelling tot de “klassieke” minnelijke afbetalingstermijnen, de bijdrageopslagen, de forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten in principe niet aangerekend.

Gezien de aanhoudende economische moeilijkheden, onder meer in het licht van de noodmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken, voorziet het ontwerp in de verlenging van de maatregelen tot het vierde kwartaal 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.