03 mei 2020 15:19

COVID-19: verlenging van de overgangsmaatregelen omtrent medische blootstellingen en ioniserende stralingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overgangstermijnen uitstelt die voorzien zijn in de twee koninklijke besluiten omtrent medische blootstellingen en ioniserende stralingen.

De uitbraak van de COVID-19-pandemie zorgt voor een zware druk binnen de ziekenhuizen. Het ontwerp verlengt daarom bepaalde overgangsmaatregelen opgelegd door het koninklijk besluit van 13 februari 2020 over de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch- radiologische uitrustingen. Daarnaast blijken de restrictieve maatregelen om de pandemie te bestrijden, gevolgen te hebben voor de te volgen opleidingen door de agenten voor de stralingsbescherming van de ondernemingen of organisaties betrokken bij de voor het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7. Ook hier worden de huidige overgangsmaatregelen met enkele maanden verlengd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen